previous arrow
next arrow
Slider

Szkolenia

Szkolenia z zakresu pracy z osobami o szczególnych potrzebach

Szkolenie trwa 3 dni – sumaryczna ilość godzin: 24h, koszt szkolenia 7199 zł 

Program szkolenia:

 1. Definicja niepełnosprawności i jej rozumienie
 2. Inwalidztwo a niepełnosprawności
 3. Rodzaje oraz stopnie niepełnosprawności
 • Upośledzenie wzroku
 • Upośledzenie słuchu oraz mowy
 • Upośledzenie ruchu
 • Upośledzenie umysłowe (ze szczególnym uwzględnieniem spektrum autyzmu)
 • Choroby psychiczne
 • Choroby neurologiczne
 • Epilepsja
 1. Podział niepełnosprawności ze względu na obniżoną sprawność z zakresu:
 • Zmysłową / Sensoryczną
 • Komunikacyjną
 • Ruchową
 • Psychofizyczną
 • Intelektualna
 1. Sposoby komunikowania się z osobami z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem typu niepełnosprawności
 2. Znaczenie zachowań werbalnych i niewerbalnych z procesie komunikacji z osobami z niepełnosprawnościom
 3. Komunikacja z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawności:
 • wzroku
 • słuchu oraz mowy
 • ruchu
 • umysłowej (ze szczególnym uwzględnieniem spektrum autyzmu)
 • choroby psychicznej
 • choroby neurologicznej
 • epilepsji
 1. Sposoby ułatwienia komunikacji

Szkolenie trwa 3 dni – sumaryczna ilość godzin: 24h, koszt szkolenia 7199 zł 

Program szkolenia:

 1. Znaczenie dostępności instytucjonalnej w kontekście potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 2. USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – analiza i dyskusja
 3. Analiza możliwości instytucji w kontekście dostępności – analiza SWOT – ćwiczenia
 4. Omówienie mocnych i słabych stron organizacji – ćwiczenia
 5. Omówienie zagrożeń i szans związanych z dostępnością – ćwiczenia
 6. Postrzeganie organizacji na zewnątrz – dowody zapewnienia dostępności
 7. Wdrażanie dostępności instytucjonalnej – przejście przez proces zmiany – ćwiczenia
 8. Cykl PDCA a dostępność instytucjonalna. Czy możliwe jest osiągnięcie perfekcji
 9. Przegląd systemów zarządzania organizacją
 10. Analiza wzorów procedur administracyjnych
 11. Analiza zgodności deklaracji dostępności z rzeczywistym funkcjonowaniem organizacji
 12. Analiza zachodzących procesów z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami – ćwiczenia:
  • osoby niedosłyszące
  • osoby z dysfunkcją narządu wzroku
  • osoby z niepełnosprawnością umysłową (ze szczególnym uwzględnieniem spektrum autyzmu)
  • osoby z dysfunkcją narządu wzroku
 13. Analiza metod opracowywania procedur:
  • Schemat żółwia
  • BPMN
  • Procedura standardowa
  • Schemat blokowy
 14. Forma zapisu procedury z uwzględnieniem potrzeb:
  • osoby niedosłyszące
  • osoby z dysfunkcją narządu wzroku
  • osoby z niepełnosprawnością umysłową (ze szczególnym uwzględnieniem spektrum autyzmu)
  • osoby z dysfunkcją narządu wzroku
 15. Systemy teleinformatyczne – dostępność procedur i instrukcji

Szkolenie trwa 3 dni – sumaryczna ilość godzin: 24h, koszt szkolenia 7199 zł 

Program szkolenia:

 1. Przegląd uwarunkowań prawnych odnoszących się do dostępności architektonicznej budynków – analiza przepisów prawa krajowego i prawa UE.
 2. Podjazdy, windy, schodołazy, progi – analiza pod kątem szans i barier dla osób z niepełnosprawnościami
 3. Dostępność architektoniczna, a osoby niedosłyszące
 4. Dostępność architektoniczna, a osoby z dysfunkcją narządu wzroku
 5. Dostępność architektoniczna, a osoby z niepełnosprawnością umysłową (ze szczególnym uwzględnieniem spektrum autyzmu)
 6. Dostępność architektoniczna, a osoby z dysfunkcją narządu wzroku
 7. Dostępność architektoniczna, a osoby z niepełnosprawnością ruchową
 8. Pozostałe aspekty dostępności architektonicznej – projektowanie uniwersalne Ustawy o dostępności cyfrowej – kto podlega tym przepisom
 9. Deklaracja dostępności
 10. Monitorowanie dostępności przez Ministerstwo Cyfryzacji – jak uniknąć najczęstszych błędów
 11. Zgodność z ustawą
 12. Czym jest dostępność cyfrowa?
 13. Dostępność cyfrowa – kto jest beneficjentem
 14. Dostępność cyfrowa z podziałem na
  • osoby niedosłyszące
  • osoby z dysfunkcją narządu wzroku
  • osoby z niepełnosprawnością umysłową (ze szczególnym uwzględnieniem spektrum autyzmu)
  • osoby z dysfunkcją narządu wzroku
 15. WCAG 2.1 – opis standardu
 16. Najczęstsze problemy – BIP

Szkolenie trwa 2 dni – sumaryczna ilość godzin: 16h, koszt szkolenia 5699 zł 

Program szkolenia:

 1. Przegląd uwarunkowań prawnych odnoszących się do dostępności architektonicznej budynków – analiza przepisów prawa krajowego i prawa UE.
 2. Podjazdy, windy, schodołazy, progi – analiza pod kątem szans i barier dla osób z niepełnosprawnościami
 3. Dostępność architektoniczna, a osoby niedosłyszące
 4. Dostępność architektoniczna, a osoby z dysfunkcją narządu wzroku
 5. Dostępność architektoniczna, a osoby z niepełnosprawnością umysłową (ze szczególnym uwzględnieniem spektrum autyzmu)
 6. Dostępność architektoniczna, a osoby z dysfunkcją narządu wzroku
 7. Dostępność architektoniczna, a osoby z niepełnosprawnością ruchową
 8. Pozostałe aspekty dostępności architektonicznej – projektowanie uniwersalne Ustawy o dostępności cyfrowej – kto podlega tym przepisom
 9. Deklaracja dostępności
 10. Monitorowanie dostępności przez Ministerstwo Cyfryzacji – jak uniknąć najczęstszych błędów
 11. Zgodność z ustawą
 12. Czym jest dostępność cyfrowa?
 13. Dostępność cyfrowa – kto jest beneficjentem
 14. Dostępność cyfrowa z podziałem na
  • osoby niedosłyszące
  • osoby z dysfunkcją narządu wzroku
  • osoby z niepełnosprawnością umysłową (ze szczególnym uwzględnieniem spektrum autyzmu)
  • osoby z dysfunkcją narządu wzroku
 15. WCAG 2.1 – opis standardu
 16. Najczęstsze problemy – BIP

Szkolenie trwa 3 dni – sumaryczna ilość godzin: 24h, koszt szkolenia 7199 zł – Szkolenie z możliwością profilowania pod: szkoły, samorządy, urzędy, instytucje NGO, prywatne przedsiębiorstwa

Program szkolenia:

 1. Definicja niepełnosprawności i jej rozumienie
 2. Inwalidztwo a niepełnosprawności
 3. Rodzaje oraz stopnie niepełnosprawności
 4. Społeczny model postrzegania niepełnosprawności – model interakcyjny
 5. Stereotypy kulturowe
 6. Podstawowe zasady i możliwości kontaktu z osobami z niepełnosprawnością – ćwiczenia
 7. Bariery:
  • Pojawiające się w codzienności osoby z niepełnosprawnością
  • Pojawiające się w trakcie realizacji procesu obsługi
 8. Współpraca z osobami z niepełnosprawnością
 9. Gra symulacyjna – osoba z niepełnosprawnością – warsztaty
 10. Savoir vivre i Faux pas
 11. Starość i demencja – jak poprawnie komunikować się
 12. Osoby starsze, a ich potrzeby
 13. Zaburzenia pamięci i poprawna reakcja na nie
 14. COVID-19 – jak pomagać w realizacji procedur bezpieczeństwa
 15.  Reakcja obronna – co zrobić kiedy osoba starsza lub osoba z niepełnosprawnością odmawia dezynfekcji, założenia maseczki, etc.
 16. Case Study

Szkolenia z zakresu systemów zarządzania i bezpieczeństwa

Szkolenie trwa 3 dni – sumaryczna ilość godzin: 24h, koszt szkolenia 7199 zł – szkolenie skierowane do szerokorozumianej branży spożywczej, możliwe profilowanie w kierunku bezpieczeństwa w dobie COVID-19

Program szkolenia:

 1. Systemy zarządzania: ISO9001, HCCAP, IFS FOOD, ISO2200
 2. Procedury bezpośrednio związane z bezpieczeństwem żywności
 3. Bezpieczeństwo produktów spożywczych w dobie COVID-19
 4. Szczegółowe wymagania norm z serii IFS w kontekście firm produkcyjnych i przetwórczych
 5. Wewnętrzne procedury kontrolne
 6. Food Fraud – zagrożenie dla ciągłości produkcji
 7. Audit wewnętrzny – możliwości i szanse
 8. Auditowanie w praktyce zgodnie z ISO 19011 – warsztaty
 9. Rola Pełnomocnika najwyższego kierownictwa ds. bezpieczeństwa żywności
 10. Projektowanie procedur – dobre techniki
 11. Metody projektowania i modelowania – BPMN2.1, Schemat Żółwia, etc
 12. Poziom bezpieczeństwa a wdrożenie turkusowych metod zarządzania
 13.  Analiza niezgodności – warsztaty
 14. Działania korygujące i zapobiegawcze
 15. Zastosowanie analizy SWOT jako narzędzia identyfikacji ryzyka
 16. Wdrożenie systemu – warsztaty 

Uczestnik otrzymuje:

 • Certyfikat uprawniający do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego IFS oraz HACCP
 • Certyfikat uprawniający do pełnienia funkcji Pełnomocnika Zarządu ds. Bezpieczeństwa Żywności
 • Certyfikat Quality Manager sektora spożywczego
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu